तिम्बुङ पोखरीमा कङ्कीड प्रयोग भएको संरचना हटाइयोस्,

तपाईको प्रतिक्रिया